Autentificare bibliotecari/CDICine este conectat

Avem 27 vizitatori online

Casa Corpului Didactic Satu Mare, Powered by Joomla!
Centre de Documentare şi Informare (CDI)
Rețeaua centrelor de documentare și informare înființate în județul Satu Mare Imprimare Email
Scris de Administrator   
Joi, 13 Februarie 2014 16:13

Centre de documentare şi informare funcţionale înfiinţate ca rezultat al derulării proiectului bilateral româno-francez "Educaţie pentru informaţie în mediul rural defavorizat"

 1. Liceul Tehnologic "Anghel Saligny" Turţ
 2. Liceul Tehnologic "George Bariţiu" Livada
 3. Şcoala Gimnazială Pişcolt
 4. Şcoala Gimnazială "Dr. Vasile Lucaciu" Apa
 5. Şcoala Gimnazială Călineşti Oaş
 6. Şcoala Gimnazială Homorodu de Mijloc
 7. Școala Gimnazială "Gellert Sandor" Micula
 8. Şcoala Gimnazială Valea Vinului

Centre de documentare înființate conform OMEC 4287/16.07.2004 privind înființarea, în cadrul proiectului a unor CDI-uri în grădinițe

 1. Grădiniţa cu Program Prelungit "Mondiala" Satu Mare
 2. Grădinița cu Program Prelungit Nr. 7 Negrești Oaș

Centre de documentare şi informare susţinute financiar de către Ministerul Educaţiei, înfiinţate în judeţul Satu Mare, conform OM 4961/28.08.2006, OM 330/13.02.2007, OM 3354/03.03.2008:

 1. Liceul Tehnologic "Petru Cupcea" Supuru de Jos
 2. Liceul Tehnologic Ardud
 3. Liceul Teoretic Negreşti Oaş
 4. Şcoala Gimnazială "Mihai Viteazul" Moftinu Mic
 5. Şcoala Gimnazială "Petri Mor" Bogdand
 6. Şcoala Gimnazială "Vasile Lucaciu" Carei
 7. Şcoala Gimnazială "Wesselenyi" Hodod
 8. Şcoala Gimnazială Acâş
 9. Şcoala Gimnazială Cidreag
 10. Şcoala Gimnazială Culciu Mare
 11. Şcoala Gimnazială Doba
 12. Şcoala Gimnazială Dorolţ
 13. Şcoala Gimnazială Halmeu
 14. Şcoala Gimnazială Oraşu Nou
 15. Şcoala Gimnazială Păuleşti
 16. Şcoala Gimnazială Poiana Codrului
 17. Școala Gimnazială Santău
 18. Şcoala Gimnazială Săcăşeni
 19. Şcoala Gimnazială Socond
 20. Şcoala Gimnazială Stâna
 21. Şcoala Gimnazială Terebeşti
 22. Şcoala Gimnazială Vama
 23. Şcoala Gimnazială Viile Satu Mare

CDI-uri funcţionale înfiinţate la iniţiativa unităţilor de învăţământ:

 • Liceul Teologic Romano-Catolic "Hám János" Satu Mare
 • Şcoala Gimnazială "Petofi Sandor" Livada
 • Școala Gimnazială Bârsău de Sus

CDI: DEFINIŢIE

Conform OMEN nr. 5556/ 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi informare art. 8: Centrul de documentare şi informare, denumit în continuare CDI, este o structură infodocumentară modernă, un centru de resurse pluridisciplinare şi multimedia, care oferă beneficiarilor un spaţiu de formare, de comunicare, de informare şi de exploatare a fondului documentar şi a tehnologiilor informaţiei şi comunicării în educaţie, un loc de cultură, deschidere, întâlnire şi integrare. CDI concentrează în acelaşi spaţiu un fond documentar actual, pluridisciplinar, pe suporturi multiple, adaptat nevoilor beneficiarilor şi specificului unităţii de învăţământ, mijloace de documentare şi informare, echipamente şi instrumente de exploatare a resurselor, un spaţiu adaptat organizării şi desfăşurării activităţilor specifice, precum şi personal calificat în domeniul ştiinţelor documentării şi informării. CDI deserveşte întreaga comunitate educativă a unităţii de învăţământ şi este parte integrantă a unităţii de învăţământ. Este centrul cu resurse de informare pluridisciplinare, multimedia, multisuport. El pune la dispoziţia elevilor şi a profesorilor, a întregii comunităţi toate informaţiile necesare desfăşurării activităţii şcolare sau pentru lărgirea orizontului cultural al individului. Furnizează documentele necesare informării şcolare şi profesionale a elevilor în vederea integrării lor socio-profesionale.
BENEFICIARII ŞI ACTORII CDI: elevii din unitatea de învăţământ; echipa pedagociă (personalul didactic din instituţie); profesorul documentarist; personalul nedidactic; consilierul psihologic, medicul şcolar, profesorul de sprijin, logopedul; membrii comunităţii locale; părinţii elevilor; asociaţiile profesionale; instituţii de cultură; alte biblioteci; fundaţii, ONG-uri; MEN, IŞJ, CCD.
MISIUNEA CDI: de a forma şi de a dezvolta o cultură informaţională, de a participa la asigurarea egalităţii de şanse în ceea ce priveşte accesul la informaţie şi documentaţie actuală al elevilor proveniţi din medii culturale, economice şi sociale diferite prin activităţi formale, nonformale şi informale, de a dezvolta competenţele elevilor în domeniul infodocumentar, de a promova inovaţia didactică, de a participa la dezvoltarea competenţelor - cheie ale elevilor, de a participa la dezvoltarea şi implementarea unei politici documentare locale, de a susţine implementarea politicilor educaţionale pe niveluri de studii, profiluri, specializări şi de a contribui la realizarea obiectivelor prevăzute în procesul de reformă a învăţământului. CDI asigură: facilitarea învăţării prin iniţierea elevilor în tehnicile de cercetare documentară; incitarea la inovaţie pedagogică şi stimulare intelectuală; este spaţiul în care are loc egalizarea şanselor pentru grupurile dezavantajate (program de remediere şcolară, consilierea copiilor cu ces, implicarea părinţilor şi comunităţii în viaţa şcolii prin activităţi de formare şi parteneriat); reuneşte actorii implicaţi în educaţie; sprijină şi stimulează derularea parteneriatelor şi proiectelor educative, a activitaţilor extracurriculare; sprijină şi dezvoltă formarea deprinderilor de lectură. CDI reprezintă un spaţiu specific realizării unor activităţi extraşcolare (dezbateri, cluburi de lectură, redacţii), în realizarea şi derularea unor proiecte educaţionale (interne/externe).
Funcţiile CDI
CDI are următoarele funcţii: de primire a beneficiarilor, de informare generală, pedagogică, de orientare şcolară şi profesională, culturală, de comunicare (de relaționare cu parteneri din interiorul și din exteriorul unității școlare), tehnică (de gestiune), recreativă și de petrecere a timpului liber.
OBIECTIVELE CDI
•    Promovarea inovaţiei pedagogice şi introducerii tehnologiilor de comunicare şi informare moderne în practicile pedagogice şi educaţionale curente;
•    Îmbunătăţirea participării elevilor la activităţile şcolii, prin atragerea şi motivarea acestora;
•    Favorizarea accesului elevilor, personalului şi membrilor comunităţii locale la cultură şi informaţie de calitate;
•    Asigurarea egalităţii şanselor de reuşită a elevilor, indiferent de mediul din care provin;
•    Însuşirea tehnicilor de informare şi documentare, de întocmire a lucrărilor ştiinţifice;
Un factor important îl reprezintă şi Curriculum la decizia şcolii (CDŞ), în corelaţie cu acesta concretizându-se, de asemenea obiective cum sunt: acces şi utilizarea publicaţiilor/ documentelor la ora de curs; crearea autonomiei elevului în studiul personal (cercetare, documentare, informare); diversificarea programelor opţionale şi lărgirea sferei de studiu a elevului/profesorului; crearea şi gestionarea unor activităţi tipice (redacţii, cercuri/cluburi de lectură, ateliere); implicarea activă a partenerilor proiectelor educaţionale interne (de consiliere şi orientare şcolară) în asigurarea unei informări exacte asupra statutului şi a rolului lor; implicarea părinţilor (lectorate, parteneriate/ proiecte educaţionale) şi a comunităţii  în viaţa şcolii (biserica, instituţiile de ocrotire a minorilor, servicii sociale, instituţii medicale, culturale, sportive, cetăţeneşti).
Alte obiective specifice CDI urmăresc: educarea gustului pentru lectură; dobândirea de cunoştinţe transferabile, de metode şi tehnici de lucru diversificate; iniţierea în utilizarea calculatorului şi a băncilor de date; intensificarea colaborării între profesori în vederea dezvoltării transdisciplinarităţii; achiziţionarea de cărţi, programe, soft şi alte echipamente care să dezvolte activităţi communicative; activităţi şi întâlniri cu comunitatea locală; popularizarea şcolii şi a municipiului; implicarea în derularea programelor de dezvoltare comunitară; atragerea membrilor comunităţii şi asigurarea condiţiilor pentru educaţia continuă.
ACTIVITĂŢI ÎN CADRUL CDI
Rolul şi obiectivele C.D.I-ului pot fi îndeplinite printr-o gamă largă de activităţi: pedagogice (lecţii interactive la toate disciplinele de studio); derularea lecţiilor la disciplinele din CDŞ; cluburi şi concursuri de lectură, ateliere de creaţie; editarea revistei şcolii/ a altor reviste, de către elevi coordonaţi de cadrele didactice şi profesorul documentarist; iniţierea elevilor în tehnici de cercetare documentară; proiecte disciplinare şi inter-/transdisciplinare, în colaborare cu echipa pedagogică; activităţi de recuperare a elevilor cu dificultăţi de învăţare sau eşec şcolar, în colaborare cu echipa pedagogică şi echipa de sprijin; orientare şi consiliere educaţională şi vocaţională, în colaborare cu echipa pedagogică ş.a.; culturale: animaţii lectură; realizarea de expoziţii; activităţi prilejuite de diverse evenimente; activităţi de valorizare a patrimoniului şi potenţialului cultural; parteneriate şi schimburi culturale; întâlniri cu personalităţi; educaţie pentru o cetăţenie activă, democratică, pentru viaţa privată, sănătate, securitate personală, protecţia mediului, drepturile şi obligaţiile copilului/ omului/ cetăţeanului; pentru respectarea normelor formale şi informale ale vieţii şcolare/ sociale; de comunicare: colectarea, prelucrarea şi difuzarea de informaţii din interiorul şi din exteriorul unităţii de învăţământ necesare utilizatorilor; participarea la promovarea imaginii unităţii de învăţământ în comunitatea educaţională şi cea locală şi în mass-media; realizarea de afişe, pliante, brosuri, buletine de informare, panorui de afişaj; de gestionare a resurselor: gestionarea spaţiului; gestionarea funcţionării CDI (ROF/ ROI, orar de funcţionare, planificarea activităţilor); gestionarea bunurilor materiale (mobilier, materiale şi echipamente); gestionarea financiară; gestionarea fondului documentar pluridisciplinar şi multimedia; gestionarea formării profesionale.
Tipuri de resurse în CDI:
A.    După formă şi material documentele purtătoare de informaţii sunt: a) documente grafice; b) documente audio-vizuale.
B.    După natura informaţiei: a) lucrări documentare ( lucrări care oferă o informaţie cu caracter ştiinţific); b) lucrări de ficţiune (creaţii literare).
C.    După modalitatea de apariţie: a) documente monografice; b) documente periodoce.

Ultima actualizare în Miercuri, 26 August 2020 10:38
 


Noutăţi