Casa Corpului Didactic Satu Mare, Powered by Joomla!
DOMENII DE ACTIVITATE şi tipuri de activităţi organizate şi desfăşurate Imprimare Email

Domeniul formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar cuprinde, în principal, următoarele activităţi:
a) propunerea spre avizare Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a ofertei de formare continuă anuală;
b) organizarea de programe de formare continuă;
c) propunerea spre acreditare a programelor de formare continuă;
d) evaluarea şi certificarea competenţelor dobândite;
e) monitorizarea impactului programelor de formare continuă derulate.

Domeniul activităţi metodice, ştiinţifice şi culturale cuprinde, în principal:
a) organizarea de activităţi metodice pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar, manageri educaţionali, responsabili cu formarea continuă, bibliotecari, profesori documentarişti/responsabili ai  centrelor de documentare şi informare, laboranţi, pedagogi şcolari, informaticieni;
b) organizarea de activităţi ştiinţifice: simpozioane, conferinţe, colocvii, sesiuni de comunicări, focus-grupuri, mese rotunde, concursuri etc.;
c) organizarea de activităţi culturale: expoziţii de carte, de pictură, de sculptură, de fotografie ale cadrelor didactice, evenimente aniversare, cercuri tematice (de lectură, de ştiinţe);
d) consultanţă în vederea completării portofoliului de educaţie permanentă.

Domeniul informare, documentare, consultanţă cuprinde, în principal, următoarele activităţi:
a) asigurarea accesului la resursele educaţionale din bibliotecă/centrul de informare şi documentare;
b) consultanţă pentru unităţi de învăţământ pentru amenajarea şi dotarea centrelor de documentare şi informare;
c) elaborarea de portofolii tematice cu resurse educaţionale;
d) consultanţă în vederea dezvoltării profesionale a personalului din învăţământul preuniversitar.

 

Domeniul crearea/completarea şi actualizarea bazelor de date cuprinde:
a) resurse umane: formatori, responsabili cu formarea continuă, mentori de dezvoltare profesională, bibliotecari, profesori documentarişti/responsabili ai centrelor de documentare şi informare, informaticieni, inspectori şcolari, cadre didactice autori de carte etc.;
b) parteneri educaţionali;
c) beneficiari ai programelor de formare;
d) credite profesionale transferabile ale cadrelor didactice, obţinute prin absolvirea programelor de formare acreditate furnizate/organizate de casa corpului didactic şi de către alţi furnizori de formare;
e) cadre didactice care au nevoie de formare continuă în vederea asigurării celor 90 de credite transferabile.

Domeniul editare/multiplicare şi difuzare de carte, publicaţii, resurse educaţionale cuprinde, în principal, următoarele activităţi:
a) editare/elaborare de carte, reviste, buletine informative, ghiduri şi caiete metodice, studii, publicaţii electronice, auxiliare didactice pe diferite suporturi etc.;
b) difuzare de resurse educaţionale;
c) realizarea de site-uri educaţionale.

Domeniul marketing educaţional, publicitate/diseminare cuprinde, în principal, următoarele activităţi:
a) analiza de nevoi pentru formarea continuă;
b) promovarea resurselor educaţionale: oferta de formare continuă, alte oportunităţi de dezvoltare profesională, rezultate ale proiectelor educaţionale etc.;
c) promovarea inovaţiei şi a creativităţii în educaţie.

Domeniul parteneriate educaţionale cuprinde, în principal, următoarele activităţi:
a) iniţierea şi derularea de parteneriate în scopul implementării de proiecte educaţionale la nivel local, regional, naţional şi internaţional;
b) organizarea de activităţi de petrecere a timpului liber: excursii tematice, şcoli de vară, festivităţi jubiliare pentru instituţii/personalităţi, reuniuni, cluburi ale cadrelor didactice etc.

Casa corpului didactic stabileşte relaţii de parteneriat cu instituţii de învăţământ de toate gradele, institute de cercetare ştiinţifică, societăţi ştiinţifice profesionale, instituţii culturale, asociaţii profesionale, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale din ţară şi din străinătate, persoane fizice şi juridice etc., cu atribuţii în domeniul educaţiei şi cercetării.

Pentru realizarea programelor de formare proiectate, casa corpului didactic colaborează cu specialişti/experţi din instituţii de învăţământ superior, din unităţi de învăţământ preuniversitar, din centre şi organizaţii neguvernamentale, naţionale şi internaţionale.

Casa corpului didactic asigură înfiinţarea, monitorizarea, coordonarea şi evaluarea activităţii centrelor de documentare şi informare din judeţ, potrivit reglementărilor în vigoare.

Casa corpului didactic coordonează metodologic activitatea centrelor de documentare şi informare din judeţ şi a profesorilor documentarişti, prin profesorii metodişti din casa corpului didactic şi formatorii naţionali din proiectul "Educaţie pentru informaţie". Centrele de documentare şi informare se subordonează conducerii unităţii de învăţământ în care au fost înfiinţate.

Casa corpului didactic asigură coordonarea metodologică a activităţilor din bibliotecile unităţilor de învăţământ din judeţ.

 

 

 

Noutăţi